FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि ७९/८० 07/28/2022 - 11:21 PDF icon ४ नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 11:19 PDF icon ३ नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २ ७९/८० 07/28/2022 - 11:15 PDF icon २ नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 04:30 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
स्थानीय विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्य योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 03:58 PDF icon स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७९.pdf
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ७९/८० 07/28/2022 - 03:50 PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf
सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड ७९/८० 07/28/2022 - 03:48 PDF icon सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड.pdf
वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७७ ७९/८० 07/28/2022 - 03:46 PDF icon वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७.pdf
राजस्व सुधार कार्ययोजना दिग्दर्शन ७९/८० 07/28/2022 - 03:45 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना दिग्दर्शन.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका ७९/८० 07/28/2022 - 03:10 PDF icon ६० एम्बुलेन्स सेवा संचालन निदेर्शिका.pdf

Pages