FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पशु वधशाला र मासु जाच प्राविधिक निर्देशिका २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:05 PDF icon ४१ पशु वधशाला र मासु जांच प्राविधिक निर्देशिका २०७९.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:06 PDF icon ४२ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
सेवा करार कर्मचारी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:10 PDF icon १५ सेवा करार कर्मचारी कार्यविधि २०७९.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता मापदण्ड २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:15 PDF icon १६ कर्मचारी प्रेात्साहन भत्ता मापदण्ड २०७९.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:16 PDF icon १८ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:17 PDF icon १९ यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:18 PDF icon २० न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन,२०७९.pdf
नगर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन२०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:19 PDF icon २१ नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९.pdf
बल कल्याण गृह कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:20 PDF icon ४३ बाल कल्याण गृह कार्यविधि २०७९.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उधम बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 01:20 PDF icon २२ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages