FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:55 PDF icon १४ स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:50 PDF icon १२ स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:50 PDF icon १३ स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:45 PDF icon ११ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७९.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:40 PDF icon १० कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७९.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:36 PDF icon ९ स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७९.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:34 PDF icon ८ नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७९.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:32 PDF icon ७ एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको अचारसंहिता २०७९ ७९/८० 07/28/2022 - 12:32 PDF icon ५ नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुकेा आचारसंहिता २०७९.pdf
निर्णय प्रमाणीकरण २०७९ ८०/८१ 07/28/2022 - 12:31 PDF icon ६ निर्णय प्रमाणीकरण २०७९.pdf

Pages